Τα συμφέροντα της επιχείρησής σας επηρεάζονται από νομοθετικές ρυθμίσεις, κυβερνητικές αποφάσεις, πρωτοβουλίες των Μ.Κ.Ο κλπ.

Η παθητική αποδοχή των εξελίξεων δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή. Οφείλετε να συμμετέχετε και να επηρεάζετε τις εξελίξεις.

Η Domino Media σας βοηθά να κατανοήσετε τις διαδικασίες αυτές, σας ενημερώνει για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται, σας διευκολύνει στην εξεύρεση συμμάχων και εξασφαλίζει ότι η φωνή σας θα ακουσθεί. Σας προσφέρουμε μία προσαρμοσμένη στα μέτρα σας προσέγγιση, η οποία αναγνωρίζει, αξιολογεί και αντιμετωπίζει απειλές και ευκαιρίες που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον.

Εφαρμόζουμε συγκεκριμένες πρακτικές, για την προστασία και την οικοδόμηση της φήμης σας, καθώς και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους ανάλογους κανονισμούς (regulatory compliance).

Είτε επιδιώκετε να επηρεάσετε συγκεκριμένους κανόνες ή να δημιουργήσετε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, μπορούμε να βοηθήσουμε την εταιρεία σας να διαμορφώσει και να εφαρμόσει στρατηγικές για την αποτελεσματική συνεργασία σας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.